Vidaus tvarkos taisyklės

Vidaus tvarkos taisyklės

Sodininkų bendrijos “Rapsas” Vidaus tvarkos taisyklės galioja visiems Bendrijos nariams, ne Bendrijos nariams, Bendrijos svečiams.

SODININKŲ BENDRIJA „ RAPSAS “
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sodininkų bendrijos (toliau Bendrija) „Rapsas“ vidaus tvarkos taisyklės nustato vidaus tvarką sodininkų bendrijai priskirtoje mėgėjų sodo teritorijoje.
2. Bendrijos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytas ramybės laikas nakties metu, atliekų tvarkymo reikalavimai, sodo sklype leidžiamų taikyti smulkių naminių gyvūnų rūšių sąrašas, jų laikymo tvarka ir sąlygos, bendrojo naudojimo objektų priežiūros bei kiti sodininkams svarbūs bendro gyvenimo klausimai.
3. Bendrijos vidaus tvarkos taisykles tvirtina bendrijos narių susirinkimas. Taisyklės skelbiamos bendrijos įstatų nustatyta tvarka.
4. Bendrijos vidaus tvarkos taisyklės yra privalomos visiems sodininkams ir kitiems, įsigijusiems mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą ar kitomis teisėmis besinaudojantiems sodo sklypu..
5. Bendrijos narys, nuomodamas savo sodo namą su žemės sklypu kitam asmeniui, privalo jį supažindinti su Bendrijos vidaus tvarkos taisyklėmis ir apie tai informuoti Bendrijos valdymo organą.

II. VIDAUS ORGANIZACINĖ TVARKA

6. Bendrijos veiklai vadovauja įstatuose nurodytas valdymo organas (vienasmenis-Bendrijos pirmininkas arba kolegialus-Bendrijos valdyba), kuris priima sprendimus įstatuose nurodytos kompetencijos ribose visais klausimais, susijusiais su kasdienine organizacine Bendrijos ūkine ir socialine veikla.
7. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu.
8. Mėgėjų sodininkystė – veikla turint tikslą sodo sklype susikurti aktyvaus poilsio ir gyvenimo sąlygas, išsiauginti ar pasigaminti žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, gėlių, bitininkystės ir kitų produktų), taip pat tvarkyti kraštovaizdį ir naudotis juo rekreacijai, puoselėti ir tausoti jo išteklius.
9. Sodininkas – fizinis asmuo, nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomame žemės sklype užsiimantis mėgėjų sodininkyste.

III. BENDRIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

10. Bendrijos narys turi šias teises:
a) dalyvauti ir balsuoti Bendrijos narių susirinkime, rinkti ir būti išrinktas Bendrijos valdybos nariu, revizijos komisijos nariu;
b) reikalauti, kad Bendrijos valdymas ir bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimas bei priežiūra atitiktų visų Bendrijos narių bendrąsias teises ir teisėtus interesus;
c) imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo ir individualiems objektams, ir reikalauti atlyginti padarytus nuostolius;
d) viešosios prekybos vietose (turgavietėse, mugėse, prekybos paviljonuose ir kt.) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parduoti sodo sklype išaugintą mėgėjų sodininkystės produkciją;
e) susipažinti su Bendrijos dokumentais ir gauti visą Bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą;
f) įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas teises ir Bendrijos įstatuose nustatytas neturtines teises;
g) išstoti iš Bendrijos. Išstodamas iš Bendrijos jos narys privalo pilnai atsiskaityti su Bendrija už savo prievoles jai.
11. Bendrijos narys turi šias pareigas:
a) laikytis Bendrijos įstatų, vykdyti Bendrijos narių susirinkimo, Bendrijos valdybos sprendimus;
b) tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės ar kitos teisės pagrindu valdomą sodo sklypą, nedarydamas žalos kaimyninių sklypų naudotojams ir aplinkai;
c) tausoti Bendrijos turtą ir bendrojo naudojimo objektus, laikytis Bendrijos vidaus tvarkos taisyklių, užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi jo šeimos nariai ar kiti teisėti jo turto naudotojai;
d) saugoti savo ir kitų žemės sklypų riboženklius;
e) informuoti apie vidaus tvarkos pažeidimus Bendrijos valdybą;
f) nustatyta tvarka atsiskaityti už jam teikiamas paslaugas, mokėti Bendrijos nario mokestį bei kitas nustatytas įmokas;
g) pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus apmokėti Bendrijos išlaidas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu, taip pat bendrojo naudojimo žemės naudojimu ir priežiūra, proporcingai pagal sklypo dydį;
h) dalyvauti Bendrijos valdybos organizuojamose talkose ir kituose bendrojo naudojimo objektų priežiūros darbuose; nedalyvaujantiems talkose Bendrijos nariams Bendrijos susirinkimo priimtu sprendimu gali būti skiriamas piniginis tikslinis įnašas.
i) perleisdamas nuosavybės teise jam priklausantį sodo sklypą, privalo apie tai informuoti Bendrijos valdybą raštu prieš 10 darbo dienų bei atsiskaityti su Bendrija;
j) perleidęs nuosavybės teise jam priklausantį sodo sklypą, įstatų nustatyta tvarka išstoti iš Bendrijos.
k) sodininkas, įsigijęs sodo sklypą Bendrijos teritorijoje 30 kalendorinių dienų laikotarpyje privalo pateikti Bendrijos valdymo organui reikalingą informaciją apie naują savininką (sodo sklypo nuosavybės dokumentas, geodezinių matavimų planas ir kt.) bei pateikti prašymą įstoti į Bendriją. Jeigu sodininkas nusprendžia nestoti į Bendriją ir nebūti Bendrijos nariu, jis privalo sudaryti su Bendrija sutartį ir mokėti ne Bendrijos nario mokesčius.

IV. BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

12. Bendrojo naudojimo objektais Bendrijoje laikomi:
a) bendrijos keliai, gatvės, jų ženklinimas ir kelio ženklai;
b) vandens gręžinys ir vandentiekis;
c) bendrijos teritoriją juosianti tvora ir vartai;
d) bendrijos skelbimų lentos;
e) bendrijos bendrojo naudojimo žemė;
f) melioracijos įrenginiai;
g) komunalinių atliekų konteinerių laikymo aikštelės;
h) gatvių apšvietimo ir kiti bendrojo naudojimo el. objektai;
i) kiti bendrojo naudojimo objektai.
13. Bendrojo naudojimo objektai valdomi ir prižiūrimi Bendrijos valdymo organo pagal Bendrijos susirinkimo priimtus sprendimus, laikantis teisės aktų ir šių taisyklių reikalavimų.
14. Bendrojo naudojimo objektai iš esmės rekonstruojami, renovuojamiir modernizuojami remiantis Bendrijos susirinkimo patvirtintu Ilgalaikiu (metiniu) bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir atnaujinimo planu.
15. Bendrojo naudojimo objektų kasdieninis ir einamasis remontas atliekamas remiantis Bendrijos valdymo organo sprendimu.

V. BENDRIJOS KELIAI IR GATVĖS

16. Bendrijos keliu laikomos Bendrijos generaliniame plane pažymėtos ir įvardintos gatvės.
17. Bendrijos kelio danga, plotis, konfigūracija, ženklinimas ir kita yra įtvirtinta bendrojo naudojimo objektų sąraše, Bendrijos generaliniame plane, kadastrinių matavimų byloje ir kituose dokumentuose.
18. Bendrijos keliuose ir gatvėse taikomi Kelių eismo taisyklių reikalavimai.
19. Mechanines transporto priemones Bendrijos teritorijoje turi būti laikomos sodo sklype arba tam įrengtose aikštelėse. Draudžiama laikyti transporto priemonę sodo gatvėje trukdančią kitų transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui, kelių priežiūrai.
20. Mechaninės transporto priemonės greitis sodo teritorijoje negali viršyti 20 km/h.
21. Transporto priemonių greitį ribojančius kelio ženklus turi prižiūrėti Bendrijos valdymo organas.
22. Draudžiama važinėti Bendrijos keliais ir gatvėmis sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (vadovautis Kelių eismo taisyklių sąvokomis). Už kelių sugadinimą atsako sklypo, į kurį važiavo transporto priemonė, savininkas. Sklypo savininkas privalo suremontuoti sugadintą kelią arba kompensuoti kelio remontui Bendrijos patirtas išlaidas. Esant būtinybei Bendrijos keliais atvežti sunkų krovinį, pravažiavimo galimybę ir maršrutą sodininkas privalo iš anksto suderinti su Bendrijos valdymo organu.
23. Be Bendrijos valdymo organo rašytinio sutikimo ar sprendimo draudžiama uždaryti sodo kelius ir pravažiavimus. Uždaryti sodo kelią ar pravažiavimą galima tik Bendrijos valdymo organo sprendime nurodytomis sąlygoms ir tvarka.
24. Bendrijos teritorijoje esantys keliai, gatvės ir išvažiavimai turi būti tvarkomi taip, kad prireikus į juos galėtų patekti priešgaisrinės saugos, policijos, greitosios pagalbos, komunalinių atliekų, nuotekų ir kitų tarnybų ar įmonių specialusis transportas.
25. Sodo gatvių kelių priežiūros (užlyginti duobes, provėžas, suprofiliuoti dangą, nuolat lyginti atsiradusias duobes) darbus vasaros sezono metu organizuoja Bendrijos valdymo organas, o žiemos sezono metu – Bendrijos teritorijoje gyvenantys sodininkai savo lėšomis ir Bendrijos lėšomis lygiomis dalimis.
26. Asmuo norintis perkasti Bendrijos kelią ar gatvę, atlikti kitus darbus šalia kelio, kurie gali turėti įtakos kelio būklei, darbus turi suderinti su Bendrijos valdymo organu. Sugadinus kelią, atsakingas už kelio sugadinimą asmuo turi atlyginti Bendrijai padarytą žalą.
27. Kelių ženklai, gatvių ženklinimas ir kiti Bendrijos teritorijoje esantys ženklai yra Bendrijos nuosavybė.

VI. SODININKŲ BENDRIJOS VANDENS GRĘŽINYS

28. Bendrija įstatuose numatytiems tikslams vykdyti ir bendrijos narių vandens tiekimo poreikiams tenkinti nuosavybės teise valdo vandens gręžinį.
29. Vandens gręžinys ir vandentiekis tvarkomi pagal teisės aktų ir šių taisyklių reikalavimus. Naudojant vandenį būtina:
a) taupiai naudoti vandenį ir nepalikti neužsukto vandens čiaupo;
b) pastebėjus vamzdyno įtrūkimus nedelsiant imtis priemonių jiems pašalinti.
30. Draudžiama gręžinio bendrojo naudojimo žemėje vykdyti bet kokią ūkinę veiklą, kuri neatitinka teisės aktų reikalavimų, gali pakenkti vandens kokybei, gręžinio infrastruktūrai ar turėti įtakos vandens tiekimui.
31. Bendrija neatsako už vandens tiekimo sistemą ir jos būklę, kuri yra sodo sklypo teritorijoje.
32. Vanduo iš Bendrijos turi būti naudojamas saikingai, laikantis Bendrijos valdymo organų nustatytos tvarkos ir terminų.
33. Asmenims naudojantiems vandentiekį draudžiama:
a) savarankiškai, nesuderinus su valdymo organu, vykdyti bet kokius bendrojo naudojimo vamzdyno remonto darbus;
b) naudoti bendrojo naudojimo vandentiekio vandenį tvenkinių užpildymui;
c) vandens tiekimo vamzdžius užkasti, padaryti neprieinamus ir kita, dėl ko galėtų sutrikti vandens tiekimas ar galėtų įvykti vandentiekio avarija;
d) daryti bet kokius darbus, susijusius su Bendrijos vandentiekiu, nesuderinus su Bendrijos valdyba ir atitinkamom valstybinėm institucijomis.
34. Bendrijos nariai, naudojantys centralizuotai tiekiamą vandenį, privalo mokėti Bendrijos susirinkimo nustatytą mokestį, nepriklausomai kiek vandens sunaudojo (ar visiškai nenaudojo). Nustatytą mokestį už bendrojo vandentiekio priežiūrą privalo mokėti ir tie sodininkai, kurie nepasijungė (ar atsijungė) prie centralizuoto vandens tiekimo tiekimo.

VII. BENDRIJOS TERITORIJĄ JUOSIANTI TVORA IR VARTAI

35. Bendrijos teritoriją juosianti tvora ir vartai (toliau tvora) yra Bendrijos nuosavybė. Tvora žymi Bendrijos teritorijos ribas.
36. Be Bendrijos valdymo organo leidimo draudžiama tvorą remontuoti, keisti ar vykdyti bet kokius kitus nesuderintus su Bendrijos valdymo organu darbus.
37. Nesutarimai dėl tvoros aukščio, vietos sklype, augalų atstumo ir kita sprendžiami sklypo savininkų bendru sutarimu. Nesutarus, sklypų savininkai iškilusius ginčus sprendžia įstatymų nustatyta tvarka teisme.
38. Ribos tarp sodininkų žemes sklypų ir bendrojo naudojimo žemės gali būti pažymimos 1.8 metro aukščio ažūrine tvora. Atskirti sodo sklypą nuo bendrojo naudojimo teritorijos galima aklina tvora.
39. Atskirti sodo sklypą nuo kaimyninio sklypo ažūrine tvora galima esant rašytiniam susitarimui, o kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija – esant sodininkų Bendrijos valdymo organo sutikimui.

VIII. BENDRIJOS SKELBIMŲ LENTOS

40. Bendrijos valdymo organas turi užtikrinti, kad prie pagrindinio įvažiavimo ( Sodų g.) į Bendrijos sodų teritoriją būtų tvarkinga informacinė – skelbimų lenta su Bendrijos pavadinimu, sklypų schemomis, sklypų numeriais.
41. Skelbimų lentos skirtos ir naudojamos informuoti Bendrijos narius Bendrijos valdymo, susirinkimų šaukimo, talkų organizavimo ir kitais svarbiais Bendrijos veiklos klausimais.
42. Ne Bendrijos nariai skelbimų lentose gali skelbti informaciją tam skirtoje lentos vietoje, jei tai netrukdo bendrijos skelbiamai informacijai.
43. Bendrijos skelbimų lentose draudžiama:
a) skelbti informaciją, kuri nesuderinama su bendrijos veikla;
b) nuimti, užklijuoti ar kitaip paslėpti bendrijos valdybos pranešimus;
c) skelbimo tvirtinimui naudoti klijus ar kitas sunkiai nuvalomas skelbimą pritvirtinimo priemones.

IX. RAMYBĖS LAIKAS IR TRIUKŠMAS

43. Bendrijos sodo teritorijoje nustatomas ramybės laikas nuo 23 val. iki 8 val. ryto. Ramybės metu draudžiama triukšmauti, važinėti didelį triukšmą skleidžiamomis transporto priemonėmis ar kitaip trikdyti ramybę, gyvūnų keliamas triukšmas neturi viršyti nustatytą higienos normą.
44. Pjauti žolę, medžius, krūmus, malkas benzininėmis ir elektrinėmis triukšmą keliančiomis priemonėmis ir prietaisais darbo dienomis ir šeštadieniais leidžiama iki 20 val, sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis draudžiama.
45. Bet kuriuo paros laiku naudojami radijo ir vaizdo grotuvai/aparatūra turi veikti taip, kad neviršytų normalaus garso lygio, nekeltų triukšmo ir netrukdytų kaimyninio sklypo šeimininkui.

X. SODININKŲ SKLYPAI

46. Mėgėjų sodo sklypas (toliau – sodo sklypas) – mėgėjų sodo teritorijoje pagal žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą suformuotas ir pažymėtas riboženkliais žemės sklypas arba priskirtas vėliau patikslintu Bendrijos teritorijos žemėtvarkos projektu ar kitu teritorijų planavimo dokumentu.
47. Laikantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, mėgėjiško sodo teritorija yra priskiriama žemės ūkio paskirties žemei. Pakeitus tikslinę žemės naudojimo paskirtį, nustatomas naujas jos naudojimo režimas pagal teritorijų planavimo dokumentus.
48. Sodo sklypų sujungimas gali būti vykdomas pagal planavimo dokumentus (žemėtvarkos projektus arba sklypų formavimo pertvarkymo projektus).
49. Sodininkai privalo laiku ir tinkamai tvarkyti savo žemes sklypus, dalyvauti talkose, tvarkant Bendrijos bendrojo naudojimo žemę. Nedalyvaujantiems talkose Bendrijos nariams Bendrijos susirinkimo priimtu sprendimu gali būti skiriamas piniginis tikslinis įnašas.
50. Kiekvieno sklypo savininkas privalo turėti prie namo (nesant namo, prie kito laikino statinio) pritvirtintą nustatyto pavyzdžio namo numerį.
51. Siekiant įgyvendinti Bendrijos veiklos tikslus, kuriais siekiama tobulinti ir plėtoti mėgėjišką sodininkystę, gali būti organizuojamos geriausiai tvarkomų pavyzdingų sodo sklypų apžiūros ir konkursai.
52. Bendrijos teritorijoje esančiame sodo sklype draudžiama vykdyti ūkinę-komercinę veiklą. Išimtinais atvejais Bendrijos valdymo organas arba visuotinis Bendrijos narių susirinikimas turi teisę išduoti leidimą vykdyti ūkinę-komercinę veiklą.

XI. REIKALAVIMAI STATINIO STATYBAI SODO SKLYPE

53. Mėgėjiško sodo sklype Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka galima statyti ar rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius arba vieną sodo namą ir jo priklausinius, nerengiant teritorijų planavimo dokumentų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų.
54. Reikalavimus statinių statymui reglamentuoja Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir kiti statybas reglamentuojantys teisės aktai.
55. Statant ar rekonstruojant pastatus, statant tvoras, sodininkas privalo pateikti statybos projektą ir suderinti su Bendrijos valdymo organu, gauti rašytinį Bendrijos valdymo organo sutikimą. Sodininkai, vykdantys naujas statybas ar atliekantys namo rekonstrukcijos darbus privalo Bendrijai sumokėti Bendrijos susirinkimo patvirtintus mokesčius (tikslinius įnašus).
56. Sodo sklype pastatai, statiniai, priklausiniai ir kiti inžineriniai statiniai statomi ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau visais atvejais – kad jie nedarytų žalos kaimyninio sklypo naudotojui. Mažesniu atstumu gali būti statomi tik esant rašytiniam kaimyninių sodo sklypų savininkų susitarimui.
57. Tvoros, nuotekų įrenginiai ar kiti statiniai negali būti statomi Bendrijos nuosavybės teise valdomoje ar nuomojamoje valstybinėje žemėje.
58. Tualetai ir komposto dėžės ar duobės turi būti įrengiamos nuošaliose sklypo vietose, toliau nuo paviršinių vandens telkinių, ne arčiau 3 m. nuo sklypo ribos, visais atvejais, kad jos nekeltų žalos kaimyninių sklypų savininkams ar kitiems asmenims ar aplinkai.
59. Pamazgų ir lauko tualetų duobės turi būti valomos pagal sanitarinius higienos reikalavimus, lauko tualetai turi būti švarūs, tvarkingi ir dezinfekuojami .
60. Aptvarai ir voljerai turi būti statomi ne mažesniu kaip 4 metrų atstumu nuo kaimyninio sodo sklypo ribos.
61. Vykdant sodo sklype statybas, statybų užsakovas (organizatorius) privalo:
a) negadinti bendrojo naudojimo bendrijos turto;
b) nešiukšlinti bendrijos teritorijos.
62. Sugadinus Bendrijos turtą, atsakingas asmuo turi atlyginti padarytą žalą. Žalos atlyginimas yra derinamas su Bendrijos valdyba.
63. Bendrijoje draudžiama:
a) laikyti statybines ir kitas medžiagas, teršiančias aplinką ir kitaip trukdančias gretimų sklypų naudotojams;
b) šiukšlinti;
c) laikyti ir krauti dėžes bei įvairią techniką, neeksploatuojamas, techniškai netvarkingas autotransporto priemones ar jų dalis;
d) teršti atliekomis, kitokiais nešvarumais, statybiniu laužu, automobilių dalimis upes, ežerus ir kitus vandens telkinius bei jų apsaugines zonas;
e) užsiimti bet kokia veikla, kuri gali sukelti aplinkos užterštumą ir skatinti parazitų ar graužikų veisimąsi;
f) važinėti žaliuosiuose plotuose, statyti automobilius vejoje, mindžioti gėlynus;
g) plauti automobilius ne tam skirtose vietose.

XII. REIKALAVIMAI AUGALŲ SODINIMUI, PRIEŽIURAI IR TVARKYMO
REIKALAVIMAI SODO SKLYPE

64. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, mėgėjų sodo teritorija yra priskiriama žemės ūkio paskirties žemei. Bendrijų teritorijoje draudžiama auginti ir dauginti genetiškai modifikuotus organizmus, augalus ir jų sėklas.
65. Mėgėjų sodo teritorijoje žemės sklypai formuojami ir pertvarkomi pagal žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.
66. Sodo sklype statiniai statomi laikantis šių reikalavimų:
a) pastatai turi būti statomi ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau visais atvejais – kad jie nedarytų žalos kaimyninio sklypo naudotojui. Mažesniu atstumu statiniai gali būti statomi turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko ar sodininkų bendrijos (kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija) valdybos ar pirmininko sutikimą;
b) tvoros tarp sklypų turi atitikti statybos techninių reglamentų nustatytus tvoroms reikalavimus dėl kaimyninių sklypų insoliacijos. Norint statyti šių reikalavimų neatitinkančias tvoras, būtina turėti rašytinį kaimyninio sklypo savininko sutikimą. Atskirti sodo sklypą nuo sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo teritorijos galima aklina tvora;
c) statyti tvorą ant sklypo ribos (kai tvoros konstrukcijos peržengia sklypo ribą) galima tik turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko ar sodininkų bendrijos (kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija) valdybos ar pirmininko sutikimą;
d) kai sodo sklypas ribojasi su Bendrijos gatve(keliu), draudžiama gyvatvorę sodinti už sodo sklypo ribos tai yra gatvės (kelio) pusėje.
67. Medžius ar krūmus mėgėjų sodo teritorijoje sodininkai tvarko ir prižiūri savo nuožiūra. Atskirti sodo sklypą nuo kaimyninio sodo sklypo gyvatvore per šių sklypų ribą galima tik turint rašytinį kaimyninio sodo sklypo savininko sutikimą, o kai sodo sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija, – rašytinį sodininkų bendrijos valdybos ar pirmininko sutikimą. Sodo sklype medžiai ir krūmai sodinami laikantis šių reikalavimų:
a) aukštaūgiai medžiai, aukštesni kaip 3 m , sodinami ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo sodo sklypo ribos, šiaurinėje sodo sklypo dalyje arčiau kaip 5 m nuo kaimyninio sodo sklypo ribos tokius medžius sodinti galima tik gavus rašytinį kaimyninio sodo sklypo savininko sutikimą;
b) žemaūgiai medžiai, užaugantys iki 3 m aukščio, sodinami ne mažesniu kaip 2 m atstumu nuo sodo sklypo ribos;
c) krūmai sodinami ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sodo sklypo ribos;
d) mažesniais, negu nurodyta šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose, atstumais sodiniai gali būti sodinami turint rašytinį kaimyninio sodo sklypo savininko sutikimą arba Bendrijos valdymo organo sutikimą, jei sklypas ribojasi su bendro naudojimo plotais.
68. Mėgėjų sodo sklype Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka galima statyti ar rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius arba vieną sodo namą ir jo priklausinius nerengiant teritorijų planavimo dokumentų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų.
69. Mėgėjų sodo teritorija turi būti tvarkoma taip, kad prireikus į ją lengvai galėtų patekti, atlikdami pareigas priešgaisrinės saugos, policijos, greitosios pagalbos ir kitų specialiųjų tarnybų darbuotojai.
70. Kiekviename sodo sklype nuolat turi būti palaikoma švara ir tvarka:
a) naikinamos piktžolės;
b) sodo sklypą sodininkas ne mažiau kaip du kartus per vasaros sezoną privalo nušienauti – vieną kartą iki birželio mėn. 1-os d. ir antrą kartą iki rugpjūčio 15-tos dienos. Nesilaikant šių reikalavimų Bendrijos susirinkimo numatyta tvarka sklypo savininkui skiriama bauda, o sodo sklypas privalomai nušienaujamas Bendrijos lėšomis. Sklypo savininkas privalo apmokėti su tuo susijusias Bendrijos išlaidas.
c) kovojama su augalų ligomis ir kenkėjais;
d) surenkami sugedę ir pažeisti vaisiai ir uogos;
e) surenkami lapai ir kitos augalinės kilmės atliekos;
f) augalinės kilmės atliekos kompostuojamos tam įrengtose kompostinėse ar komposto sandėliavimo dėžėse;
g) neorganinės kilmės atliekos (plastmasė, stiklas, statybinės atliekos ir kt.) turi būti surenkamos ir dedamos į atitinkamus atliekų konteinerius arba išvežamos į įrengtas aikšteles;
h) atvežtas gyvulių mėšlas, durpės ar kitos organinės trąšos turi būti sandėliuojamos sodo sklype ir per 2-3 dienas sunaudojamos arba izoliuojamos nuo poveikio aplinkai (apdengiamos polietilenu, apkasamos žeme ir kt.);
i) sodo sklype išravėtos piktžolės ir kitos atliekos negali būti metamos ant kelių, takų ar kitų bendrojo naudojimo plotų, jos turi būti kompostuojamos.
XIII. GYVŪNŲ LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA

71. Gyvūnų laikymas ir priežiūra Bendrijos teritorijoje vykdoma laikantis Vilniasu rajono savivaldybės patvirtintos Gyvūnų laikymo ir priežiūros Vilniaus rajone tvarkos bei šių Bendrijos keliamų reikalavimų:
a) sodo sklype draudžiama laikyti smulkius naminius gyvūnus (triušius, nutrijas, šunis, paukščius, bites ir kt.), išskyrus šunis ir kates. Šunų ir kačių leidžiama laikyti ne daugiau kaip po 2 šunis ir 2 kates viename sklype.
b) gyvūnų savininkai privalo užtikrinti, kad jiems priklausantys gyvūnai nesužeistų žmonių ar kitų gyvūnų, nedarytų žalos kitų savininkų turtui;
c) šunys Bendrijos teritorijoje negali būti palaidi, jie turi būti pririšti arba uždaryti ne mažiau kaip 1,5 m aukščio aptvertuose voljeruose, o pasivaikščiojimų metu turi turėti antsnukį ir vedžiojami su pavadėliu;
d) šunų savininkai turi rūpintis, kad jie neterštų aplinkos, šuns savininkas privalo surinkti augintinio ekskrementus;
e) uždaroje savininko valdoje šunys gali būti nepririšti, tačiau prie įėjimo į valdą turi būti pakabintas įspėjamasis ženklas ir užrašas (ženklas – baltas 25 cm kraštinių ilgio trikampis su 3 cm pločio raudonu apvalu, kurio viduryje pavaizduotas juodas šuns galvos profilis, užrašas – „Palaidas šuo“);
f) šuns savininkas privalo turėti šuns registracijos pažymėjimą, pasą ar Veterinarinės tarnybos pažymėjimą;
g) gyvūnai turi būti sveiki, be niežų, išplikusių egzemų, patologiškai nesiseiliojantys. Ligoti gyvūnai turi būti nedelsiant gydomi. Draudžiamas jų kontaktas su sveikais gyvūnais;
h) gyvūnų savininkai turi užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai nekeltų triukšmo, galinčio sutrukdyti žmonių ramybę, viešą rimtį.
72. Sodininkas turi teisę laikyti šunis ir kates, jei griežtai laikomasi sanitarinių bei veterinarinių reikalavimų, jo laikomi augintiniai neteršia aplinkos, nedaro žalos aplinkai, nesukelia nepatogumų kaimynų darbui ir poilsiui (neskleidžia nemalonaus kvapo, nekelia triukšmo). Aptvarų ir voljerų tvora turi būti statoma ne mažesniu kaip 4 metrų atstumu nuo kaimyninio sodo sklypo ribos.

XIV. ATLIEKŲ TVARKYMAS

73.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos ir atliekų tvarkymo įstatymais už komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, įskaitant įmokas už komunalinių atliekų tvarkymą, formos nustatymą, jos dydžio apskaičiavimą, atsakinga vietos savivaldos institucija. Vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, lengvatas rinkliavos mokėtojui savivaldybės teritorijoje turi teisę nustatyti tik savivaldybės taryba savo sprendimu. Rinkliavos dydis nustatomas vietinės rinkliavos nuostatuose. Nustatydamos vietines rinkliavas, savivaldybių tarybos tuo pačiu nustato ir jas privalančius mokėti subjektus.
74. Komunalinės atliekos renkamos į komunalinių atliekų surinkimo konteinerius. Draudžiama atliekas palikti už sklypo teritorijos maišuose ar kitokioje taroje. Konteineriai statomi šalikelėje prie sklypo ribos. Atliekų konteinerių išdavimą, atliekų išvežimą organizuoja Vilniaus rajono savivaldybė.
75. Surenkant ir išvežant atliekas, draudžiama:
a) versti atliekas tam tikslui nepritaikytose vietose, palikti atliekas maišuose šalia sklypo
b) deginti atliekas tam neskirtose vietose.
c) sklypo teritorijoje deginti laužuose organines augalines atliekas leidžiama darbo dienomis iki 20 val, šeštadieniais iki 17 val., sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis draudžiama. Laužuose deginamos tik organinės kilmės augalinės atliekos – medžiai, krūmai ir pan. Draudžiama laužavietėse deginti plastiką, gumą, padangas, drabužius, batus, statybines atliekas ir kitas aplinkai ir žmogui kenksmingas, toksiškas, aitraus kvapo medžiagas.
76. Į atliekų konteinerius negali būti metamos šių rūšių atliekos:
a) pamazgos ir kitos skystos atliekos, naminių gyvulių ir paukščių mėšlas;
b) statybinės, medienos atliekos ir metalo laužas;
c) žolė, vaisiai ir kiti augalai;
d) naftos produktai, vaistai ir vaistinės medžiagos;
e) akumuliatoriai ir automobilinės atliekos (padangos, tepalų filtrai ir pan.);
f) organiniai tirpalai, liuminescencinės lempos, sugedę ir seni pesticidai;
g) radioaktyvias atliekos, fotografijos darbų atliekos;
h) kitos aplinkai kenksmingos ir toksiškos atliekos.

XV. PRAŠYMŲ, SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS
77. Bendrijos valdybos pirmininkas ar valdybos nariai priima su Bendrijos veikla susijusius ir Bendrijos kompetencijai priskiriamus Bendrijos narių ir kitų asmenų prašymus ir skundus.
78. Prašymai (skundai) Bendrijos valdybos pirmininkui ar valdybos nariui gali būti teikiami žodinės arba rašytinės formos, ir pateikiami tiesiogiai, siunčiami paštu į Bendrijos buveinės registracijos vietą.
79. Prašymai (skundai) Bendrijos valdymo organo turi būti išnagrinėti per 30 dienų nuo prašymo (skundo) gavimo dienos. Prašymo (skundo) nagrinėjimo terminas dėl svarbių priežasčių gali būti pratęstas papildomai, tačiau neilgiau nei 30 dienų.
80. Prašymai (skundai) priklausomai nuo jų sprendimo (reikalavimų) turinio nagrinėjami Bendrijos valdymo organo arba teikiami svarstyti Bendrijos narių susirinkimui.
81. Prašymą (skundą) pateikęs asmuo, Bendrijos valdymo organo gali būti kviečiamas į prašymo (skundo) nagrinėjimo posėdį. Asmens neatvykimas į prašymo (skundo) nagrinėjimo posėdį nesustabdo jo nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo.
82. Atsakymai į rašytinius prašymus (skundus) pateikiami raštu.

XVI. KOMISIJŲ SUDARYMAS

83. Bendrijos reikalų sprendimui, kai būtinos specialios žinios, įgūdžiai, atitinkama kvalifikacija ar asmeninės savybės, Bendrijos narių susirinkimo ar Bendrijos valdymo organo sprendimu gali būti sudaromos komisijos.
84. Narystė komisijoje yra savanoriška. Komisijos narių skaičius neribojamas, tačiau komisijoje negali būti lyginis narių skaičius. Komisijos nariai iš savo tarpo renka komisijos pirmininką.
85. Komisijos pirmininkas organizuoja komisijos darbą, turi pagrindinio balso teisę komisijos narių nuomonėms išsiskyrus.
86. Komisija turi teisę gauti jai pavesto klausimo sprendimui būtinus dokumentus, kviesti į komisijos posėdžius Bendrijos narius, prašyti Bendrijos valdymo organo ar Bendrijos susirinkimo narių komisijos darbui reikalingų finansinių išteklių.
87. Komisija išnagrinėjusi pavestą klausimą surašo išvadą, kurią pateikia ją sudariusiam Bendrijos valdymo organui.

XVII. BENDRIJOS TURTAS IR PAJAMOS

88. Bendrijos narių susirinkimas nustato Bendrijos mokesčius ir jų dydžius. Bendrijos turtas valdomas, naudojamas, juo disponuojama įstatymų ir Bendrijos įstatų nustatyta tvarka.
89. Bendrijos mokesčiai yra:
a) Bendrijos nario mokesčiai;
b) ne bendrijos nario ( kitomis teisėmis valdomo sodo sklypo savininko ar valdytojo) mokami mokesčiai;
c) tiksliniai įnašai;
d) stojamasis Bendrijos nario mokestis;
e) pajamos iš Bendrijos turto;
f) iš Bendrijos veiklos gautos pajamos;
g) valstybės ar savivaldybės tikslinės paskirties lėšos;
h) fizinių ar juridinių asmenų negrąžintinai perduoti pinigai ir kitas turtas;
i) valstybės leidžiamos 2 % fizinių asmenų pajamų mokesčio;
j) kitos teisėtai įgytos pajamos ir Bendrijos susirinkimo patvirtinti mokesčiai
90. Mokesčiai mokami pinigais. Bendrijos nario mokestis yra mokamas kiekvienais kalendoriniais metais iki spalio 1 dienos.
91. Tiksliniai įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai.
92. Tiksliniai mokesčiai naudojami Bendrijos narių susirinkimo tvirtinamoje sąmatoje ir ilgalaikiame (metiniame) bendrojo naudojimo atnaujinimo ir priežiūros plane numatytiems darbams, prekėms ar paslaugoms apmokėti.
93. Mokesčių apskaičiavimą, atsižvelgiant į tvirtinamą sąmatą ir ilgalaikį bendrojo naudojimo atnaujinimo ir priežiūros planą, vykdo Bendrijos buhalteris.
94. Bendrijos narių susirinkimo nustatyti mokesčiai privalomi visiems Bendrijos ir ne Bendrijos nariams, fiziniams ir juridiniams asmenims, įsigijusiems ar kitomis teisėmis valdantiems sodo sklypą Bendrijos teritorijoje. Gali būti nustatomas tik kitas mokesčių sumokėjimo terminas.
95. Bendrijos narių susirinkimo nustatyti mokesčiai gali būti sumokami į DNB banke esančią Bendrijos sąskaitą Nr.LT534010042400074017 arba tiesiogiai buhalteriui.
96. Laiku nesumokėjus nustatytų mokesčių, nuo kiekvienos paskesnės dienos skaičiuojami 0,04 procentų dydžio delspinigiai. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėtinos mokesčių sumos.
97. Asmenų ir jų turto atžvilgiu, kurie nemoka bendrijos narių susirinkimo nustatytų mokesčių, gali būti taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos teisinės priemonės.
98. Bendrijos teritorijoje nuosavybės ar kita valdymo teise valdantiems žemės sklypą asmenims, bet nesantiems bendrijos nariais, taikomi bendrijos narių susirinkimo nustatyti mokesčiai.
99. Ne Bendrijos nariai privalo mokėti Bendrijos narių susirinkimo nustatytus mokesčius.

XVIII. ATSAKOMYBĖ

100. Sodininkai ir kiti asmenys, įsigiję mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, mėgėjų sodo teritorijoje privalo laikytis Bendrijos nustatytų vidaus tvarkos taisyklių
101. Sodininkai ir kiti asmenys, padarę žalą Bendrijai, atsako ir atlygina nuostolius įstatymų nustatyta tvarka.
102. Bendrijos narys, kuris pats asmeniškai ar jo šeimos narys nevykdo šių taisyklių reikalavimų ar nevykdo nario pareigų ar nesilaiko Lietuvos Respublikos sodininkų Bendrijų įstatymo ar kitų teisės aktų reikalavimų Bendrijos narių susirinkimo ar Bendrijos valdybos sprendimu gali būti:
a) pareiškiamas įspėjimas;
b) atjungiamas vandens tiekimas;
c) taikomas viešas asmens ir veiksmų skelbimas;
d) pašalinama iš Bendrijos narių.
103. Bendrijos nariui ar jos šeimos nariui už veiksmus ar neveikimą, kuriais padaryta žala kitam Bendrijos nariui, jo turtui, Bendrijai ar kitiems asmenims esantiems Bendrijos teritorijoje, gali būti taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta turtinė atsakomybė.
104. Asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymą, Bendrijos įstatus ir Bendrijos vidaus tvarkos taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________________________